Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Monitor Schoon en Zuinig. Stand van zaken 2010
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 29-4-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--10-042 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
122 Download PDF  (916kB)

Samenvatting:
Het programma ‘Schoon en Zuinig’ kent ambitieuze doelen voor energie en klimaat:

  • Broeikasgasemissies: 30% reductie in 2020 ten opzichte van 1990
  • Energiebesparing: een besparingstempo van 2% in de periode van 2011 tot en met 2020
  • Duurzame energie: een aandeel van 20% duurzame energie in 2020

In september 2007 is het werkprogramma voor Schoon en Zuinig gepubliceerd. Daarin wordt het beleid uiteengezet waarmee deze doelen bereikt moeten worden. De minister heeft in een brief in oktober 2008 aan de Tweede Kamer toegezegd met een monitoringsysteem te komen waarmee de voortgang van het werkprogramma inzichtelijk kan worden gemaakt. Dit document betreft de tweede rapportage van een in principe jaarlijkse monitor. Op een aantal gebieden, zoals hernieuwbare elektriciteit, verkoopaantallen van zuiniger auto’s, inzet van biobrandstoffen en N2O-emissiereductie zijn effecten van het beleid zichtbaar, maar er blijft een flinke afstand tot de gestelde doelen te overbruggen.


Terug naar overzicht.