Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Aanvullende beleidsopties Schoon en Zuinig
 
Auteur(s):
Daniëls, B.W.; Elzenga, H.E.; Beurskens, L.W.M.; Geilenkirchen, G.; Hanschke, C.B.; Hoen, A.; Kieboom, S.; Lensink, S.M.; Menkveld, M.; Kroon, P.; Peek, K.; Roeterdink, W.G.; Schijndel, M. van; Seebregts, A.J.; Sipma, J.M.; Tigchelaar, C.; Verdonk, M.; Vethman, P.; Volkers, C.H.; Wetzels, W.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 26-4-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--10-015 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
118 Download PDF  (603kB)

Samenvatting:
Dit rapport beschrijft effecten en kosten van beleidsopties, bedoeld om de klimaat- en energiedoelen van het werkprogramma Schoon en Zuinig te halen. Het werkprogramma richt zich voor 2020 op een reductie van de broeikasgasemissies met 30% ten opzichte van 1990, een energiebesparingstempo van 2% per jaar vanaf 2011, en een aandeel hernieuwbare energie in 2020 van 20%. De beleidsopties zijn geselecteerd door de betrokken ministeries.

De beschreven beleidsopties zijn additioneel ten opzichte van de beleidsvariant van de referentieraming 2010-2020 waarin zowel het vastgestelde als het voorgenomen beleid is opgenomen. De opties zijn bedoeld om het resterende gat tussen doelen en realisaties dichten.

Het rapport behandelt iedere beleidsoptie afzonderlijk, en brengt niet in kaart wat de effecten van de beleidsmaatregelen op elkaar zijn. Ook brengt het niet in kaart wat het effect is als (alle) opties tegelijk toegepast worden. De in beeld gebrachte effecten zijn de vermindering van broeikasgasemissies, extra energiebesparing en extra hernieuwbare energieproductie. De kosten omvatten de Nationale Kosten (een benadering van de maatschappelijke kosten), en de Eindgebruikerskosten. Waar mogelijk zijn ook effecten op de overheidsfinanciën zichtbaar gemaakt. Het rapport omvat ook maatregelen die er op gericht zijn om meer emissiebronnen onder het Europese CO2-emissiehandelssysteem te brengen.


Terug naar overzicht.