Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Beoordeling werkprogramma Schoon en Zuinig
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 18-9-2007
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--07-067 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
69 Download PDF  (989kB)

Samenvatting:
Dit rapport bevat een ex ante evaluatie van het Nederlandse beleidsprogramma voor energie en klimaat ‘Schoon en zuinig - kansen voor morgen’. Aangezien de effecten van beleid erg afhankelijk zijn van de ambities en het succes van het EU-beleid, onderscheidt deze evaluatie twee varianten. De ene variant gaat uit van ambitieus en succesvol EU-beleid en een CO2-prijs van € 50 per ton en de andere variant is gebaseerd op gematigd EU-beleid en een CO2-prijs van € 20 per ton. De effecten van het voorgenomen beleid zijn fors maar onzeker en sterk afhankelijk van EU-beleid. De klimaatdoelstelling van 30% broeikasgasreductie ten opzichte van 1990 kan alleen worden bereikt door forse aankoop van buitenlandse reducties. De doelstelling van 2% energiebesparing per jaar wordt alleen bereikt bij strenge Europese normen voor de energie-efficiency van apparaten, verlichting en auto’s. Het voorgenomen beleid leidt tot een forse toename van het aandeel hernieuwbare energie, maar de doelstelling van 20% wordt niet gerealiseerd. Het succes van het werkprogramma is sterk afhankelijk van een strikt emissieplafond voor de deelnemers aan emissiehandel en hoge emissiehandelsprijzen in het Europese CO2-emissiehandelssysteem. Potentiële knelpunten worden verwacht bij de duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen, draagvlak bij woning- en gebouweigenaren voor verbeteringen in de bestaande bouw, capaciteitsproblemen in de bouwsector, weerstand tegen efficiencynormen voor apparaten en auto’s en acceptatie van een streng emissieplafond door de industrie.


Terug naar overzicht.