Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Effecten op CO2-emissie en energiegebruik van Green4sure
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 5-6-2007
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--07-034 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
22 Download PDF  (319kB)

Samenvatting:
Het Groene Energieplan ‘Green4sure’ is een initiatief van Stichting Natuur en Milieu, Green-peace, Wereld Natuur Fonds, FNV, Milieudefensie en ABVAKABO-FNV. Het plan, gecoördineerd door CE, wil een alternatief bieden voor het huidige Nederlandse energiebeleid. Het doel is om een reductie van 50% van de uitstoot van broeikasgassen te bereiken in 2030 ten opzichte van het 1990. ECN heeft met modelberekeningen het plan kwantitatief onderbouwd. De beleidskeuzen van de genoemde organisaties zijn in de berekeningen verwerkt. De beleidsinstrumenten om het doel te bereiken zijn vooral emissieplafonds en regelgeving. De industrie, energiesector en glastuinbouw nemen deel aan een geïntensiveerd Europees emissie-handelssysteem. Aparte klimaatplafonds worden ingesteld voor de transportsector en de gebouwde omgeving. De regelgeving heeft vooral betrekking op de energie-efficiency van gebouwen, voertuigen en elektrische apparaten. Daarnaast wordt nog intensief beleid gevoerd om de mobiliteitsvraag te stabiliseren. De effecten van het Groene Energieplan zijn bepaald ten opzichte van het Strong Europe scenario waarin internationaal krachtig klimaatbeleid wordt verondersteld. Met het Green4Sure-beleid wordt in 2030 een binnenlandse CO2-reductie bereikt van 40% ten opzichte van 2005. Aangevuld met ongeveer 18 Mton aankoop van emissierechten in het buitenland wordt een CO2-reductie van 50% gehaald. De reductie voor de drie deelgebieden bedraagt 38% voor de sectoren onder het EU-emissiehandelssysteem, 38% voor de transportsector en ruim 60% voor de directe en indirecte CO2-emissie van de gebouwde omgeving. In deze laatste sector wordt de indirecte emissie ten gevolge van het elektriciteitsgebruik gereduceerd door aankoop van groene stroom. De economische effecten van het plan kunnen worden afgeleid uit de nationale kosten. Ten opzichte van het klimaatvriendelijke ‘Strong Europe’-scenario bedragen deze nog ruim € 4 miljard extra op jaarbasis in 2030. De sterke regelgeving en ingrepen in de mobiliteitsvraag vereisen een actieve rol van de overheid en grote inspanningen om het vereiste maatschappelijk draagvlak te scheppen.


Terug naar overzicht.