Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Trendanalyse luchtverontreiniging. De effecten van het werkprogramma Schoon en Zuinig op de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 6-6-2008
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--08-002 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
65 Download PDF  (473kB)

Samenvatting:
Dit rapport onderzoekt de effecten van het Nederlandse klimaatprogramma ‘Schoon en Zuinig – Kansen voor morgen’ op de emissie van luchtverontreinigende stoffen zoals opgenomen in het Nationale Emissie Plafond. Het uitgangspunt van de analyse is de ex ante evaluatie van Schoon en Zuinig, welke gepubliceerd is in september 2007. Op nationaal niveau zijn de relatieve effecten op luchtvervuilende emissies constant veel kleiner dan de effecten op huishoudelijke broeikasgasemissies. Bij een afname van huishoudelijke broeikasgasemissies van 1% verminderen SO2-emissies 0,3 tot 0,5%, NOx-emissies tussen 0,1 en 0,2%, NMVOS-emissies verminderen met ongeveer 0,02% en PM10-emissies nemen met 0,1% af. Er zijn algemene oorzaken te vinden voor de verschillen tussen de effecten op broeikasgasemissies en NEC-stoffen emissies. Slechts een gedeelte van de broeikasgasemissies en de NEC-stoffen emissies is gerelateerd aan energiegebruik. Bovendien resulteert de vervanging van fossiele brandstoffen door biomassa in lagere fossiele CO2-emissies, maar NEC-emissies blijven nagenoeg gelijk. Tot slot variëren emissiefactoren van NEC-stoffen emissies sterk afhankelijk van energiedragers en processen en de reductie van energiegebruik is onevenredig verdeeld over energiedragers en processen. In het bijzonder voor Nederland is de rol van elektriciteitsexport belangrijk. Krachtig klimaatbeleid en hoge CO2-prijzen zullen waarschijnlijk leiden tot een kleinere energievraag, meer hernieuwbare energieopwekking en meer warmtekrachtkoppeling. Het zal waarschijnlijk ook leiden tot een verbetering van de internationale concurrentiepositie van Nederlandse energieopwekking. Daardoor zal de export van elektriciteit toenemen en een gedeelte van de broeikasgasemissies buiten Nederland materialiseren in plaats van binnen de grenzen. Bij broeikasgassen zorgen burden sharing mechanismen en de handel in emissierechten ervoor dat dit niet echt een probleem vormt. Aangezien er geen vergelijkbaar systeem voor NEC-stoffen emissies bestaat vormen broeikasgasemissie burden sharing en emissiehandel risico’s bij het behalen van de Nederlandse NEC-doelstellingen.


Terug naar overzicht.