Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Effect energiebesparingsbeleid CO2-emissies 1990-2000
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-3-2002
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--02-004 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
59 Download PDF  (450kB)

Samenvatting:
In opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen Milieu (VROM) is door ECN en RIVM een studie uitgevoerd naar het effect van het milieu- en klimaatbeleid op de ontwikkeling van de broeikasgasemissies in de periode 1990-2000. In de Milieubalans 2001 heeft het RIVM reeds een eerste globale inschatting gedaan van het effect van beleid in de genoemde periode. De voorliggende studie kan worden beschouwd als een voortzetting en verdere onderbouwing hiervan. Omdat het hier gaat om een eerste aanzet voor het kwantificeren van de beleidseffecten op de ontwikkeling van de broeikasgasemissies, zijn de onzekerheden in de bepaalde emissiereducties relatief groot. Op bepaalde punten is verdere verdieping wenselijk. In deze studie is gekozen voor een gemengde aanpak, waarin de inzichten vanuit verschillende bronnen en analyses meegenomen worden. Door het combineren van top down en bottom-up studies, wordt een indicatie verkregen van de robuustheid van de schattingen. Waar mogelijk is per instrument het effect op de CO2-emissies bepaald. In de praktijk is echter vaak sprake van een gecombineerd effect van een aantal elkaar deels overlappende beleidsinstrumenten. Gezien de relatief korte doorlooptijd van het project, is met name gebruik gemaakt van direct aanwezige kennis en zijn alleen nieuwe berekeningen uitgevoerd voor 'witte vlekken' die niet op een andere wijze in te vullen waren. Ook de kosteneffectiviteit van het beleid wordt in deze studie niet bepaald. Alleen de beleidsinstrumenten op het gebied van energie- en milieu die een significant effect hebben zijn meegenomen. Beleidsinstrumenten die wel een indirect effect hebben op energiegebruik, maar niet vallen onder energiebeleid, zijn niet meegenomen.


Terug naar overzicht.