Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Analyse Nederlandse klimaat- en energiedoelen 2020. Effecten op emissies en kosten
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 3-8-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--10-048 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
32 Download PDF  (291kB)

Samenvatting:
Dit rapport beschrijft acht verschillende varianten om het Nederlandse klimaatdoel voor 2020, een reductie van de broeikasgasemissies met 30% t.o.v. 1990/1995, te bereiken. Vier varianten zijn gebaseerd op kostenoptimalisatie met verschillende subdoelen voor energiebesparing en hernieuwbare energie, en verschillende beperkingen op de inzet van buitenlandse emissiereducties. Deze aanvullende doelen en beperkingen komen voort uit Nederlandse of Europese doelen, zoals vastgelegd in het Coalitieakkoord van het kabinet Balkenende IV en het voorstel van de Europese Commissie betreffende het klimaat- en energiepakket. De andere vier varianten zijn gebaseerd op onder en bovenschattingen van de effecten van het beleid uit het Werkprogramma Schoon en Zuinig, tegen de achtergrond van twee verschillende aannames t.a.v. het Europese beleid en de CO2-prijzen in het emissiehandelssysteem.

In alle gevallen leiden aanvullende doelen en randvoorwaarden tot substantieel hogere kosten en meer toepassing van binnenlandse maatregelen. Hiermee worden ook de neveneffecten op binnenlandse emissies van luchtverontreinigende stoffen groter. Vergelijking met de geschatte effecten van het Werkprogramma Schoon en Zuinig laat zien dat het werkprogramma, ook met de meest optimistische aannames de nationale doelen niet haalt. De bovenschatting zit echter wel in de buurt van de varianten die bij de Europese doelen horen, zowel wat betreft de totale effecten als, op hoofdlijnen, wat betreft de samenstelling van de maatregelpakketten.

De resultaten van het rapport zijn in combinatie met aparte kostenberekeningen voor het luchtbeleid gebruikt om de synergie van het Werkprogramma Schoon en Zuinig voor het luchtbeleid tot 2020 te analyseren. De conclusies worden beschreven in het rapport “Schoon en Zuinig in breder perspectief” (PBL, 2009), uitgevoerd door PBL en ECN.


Terug naar overzicht.