Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Actualisatie referentieramingen. Energie en emissies 2008-2020
 
Auteur(s):
Daniëls, B.W.; Maas, C.W.M. van der
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 14-9-2009
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--09-010 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
146 Download PDF  (598kB)

Samenvatting:
Veranderde energieprijzen, energiebeleid en andere ontwikkelingen zijn de aanleiding geweest voor het uitvoeren van een update van de Global Economy variant van de Referentieramingen 2005-2010. Dit rapport beschrijft deze update met daarin twee verschillende prijsvarianten. Naast de gewijzigde energieprijzen zijn de volgende ontwikkelingen relevant voor energie en broeikasgasemissies: de hogere CO2-prijs, zoals aangenomen in het emissiehandelsssysteem, plannen voor de bouw van nieuwe energiecentrales, de recente stijging in nieuwe toepassingen van warmtekrachtkoppeling in de tuinbouw, nieuw beleid voor hernieuwbare elektriciteit en nieuwe ramingen voor transport. Deze ontwikkelingen kunnen ook de uitstoot van luchtvervuilende stoffen beïnvloeden. De grootste veranderingen die met name relevant zijn voor luchtvervuilende emissies betreffen overeenkomsten met raffinaderijen en elektriciteitsproducenten met betrekking tot hun SO2-emissies. De referentieramingen zijn alleen gebaseerd op beleid dat reeds definitief is. Daarom wordt slechts een deel van het Schoon en Zuinig programma opgenomen. De aannames voor toekomstige economische groei en demografie zijn nog afkomstig uit de Global Energy scenario. Waar mogelijk laten de resultaten over de periode 2005-2008 nu echter ook de historische realisaties zien. De broeikasgasemissies zijn aanzienlijk hoger dan in de Referentieramingen 2005-2020, wat voornamelijk te wijten is aan de sterke stijging van het aantal nieuwe energiecentrales. De emissies vallen echter onder de limiet van het Europese emissiehandelssysteem. Daarom hebben ze geen invloed op de emissies zoals deze gedefinieerd zijn in de nationale en Europese doelstellingen. De veranderingen in emissies die niet onder het handelssysteem vallen zijn veel kleiner.


Terug naar overzicht.