Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Technisch-economische parameters van duurzame energieopties in 2009-2010. Eindadvies basisbedragen voor de SDE-regeling.
 
Auteur(s):
Tilburg, X. van; Lensink, S.M.; Londo, H.M.; Cleijne, J.W.; Pfeiffer, E.A.; Mozaffarian, M.; Wakker, A.; Burgers, J.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 12-12-2008
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--08-090 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
52 Download PDF  (378kB)

Samenvatting:
Het Ministerie van Economische Zaken heeft ECN en KEMA gevraagd advies te geven over de hoogte van de kosten voor de opwekking van duurzame elektriciteit en groengasproductie, voor projecten die gericht zijn op realisatie in 2010. Dit advies wordt gebruikt bij de uitwerking van de ministeriële regeling voor de SDE. In de SDE-regeling wordt per categorie een basisbedrag vastgesteld op basis van de gemiddelde productiekosten. Het subsidiebedrag dat een producent per kWh ontvangt varieert jaarlijks door het basisbedrag te verminderen met een correctiebedrag. Het basisbedrag wordt bij aanvang voor de looptijd van het project vastgesteld, terwijl het correctiebedrag jaarlijks wordt bepaald. Evenals in de MEP-regeling wordt het subsidiebedrag bij de SDE bepaald op basis van de on-rendabele top (i.e. het verschil tussen de kosten en de opbrengsten). Een belangrijk verschil tus-sen beide regelingen is dat bij de MEP de vooraf verwachte onrendabele top als subsidiebasis geldt, terwijl bij de SDE de subsidiebasis bestaat uit de achteraf gerealiseerde onrendabele top. Het Ministerie van Economische Zaken heeft ECN en KEMA gevraagd om binnen gestelde randvoorwaarden te komen tot een advies met betrekking tot een aantal specifieke categorieën. Berekening van basisbedragen voor wind op zee en het meestoken van biomassa in centrales valt niet binnen de opdracht. Dit rapport gaat niet in op een onderbouwing van de jaarlijkse cor-rectiebedragen, of de hoogte van de jaarlijks beschikbaar te stellen budgetten per categorie. In September 2008 hebben ECN en KEMA een conceptadvies uitgebracht (ECN-E--08-066), dat openbaar aan marktpartijen ter consultatie is voorgelegd. Diverse partijen hebben hiervan gebruik gemaakt. Het voorliggende advies betreft een eindadvies, waarin de reacties op het con-ceptadvies en de resultaten van aanvullend onderzoek zijn meegewogen. De basisbedragen voor de verschillende opties zijn licht gestegen vanwege gangbare prijsstij-gingen (inflatie). De prijs van vloeibare biomassa is international zodanig gedaald dat het leidt tot een daling van het basisbedrag voor verbrandingsinstallaties op vloeibare biomassa. Bij windenergie bestaat nog steeds krapte in de gehele productieketen waardoor een prijsdaling vooralsnog uitblijft, terwijl bij zon-PV de schaarste op de grondstofmarkt wat af lijkt te nemen - hetgeen zich voor deze technologie wel vertaald in prijsdalingen van installaties.


Terug naar overzicht.