Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Technisch-economische parameters van duurzame energieopties in 2009-2010. Conceptadvies basisbedragen voor de SDE-regeling
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 10-10-2008
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--08-066 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
47 Download PDF  (240kB)

Samenvatting:
Het Ministerie van Economische Zaken heeft ECN en KEMA gevraagd advies te geven over de hoogte van de kosten voor de opwekking van duurzame elektriciteit en groengasproductie, voor projecten die gericht zijn op realisatie in 2010. Dit advies wordt gebruikt bij de uitwerking van de ministeriële regeling voor de SDE.

In de SDE-regeling wordt per categorie een basisbedrag vastgesteld op basis van de gemiddelde productiekosten. Het subsidiebedrag dat een producent per kWh ontvangt varieert jaarlijks door het basisbedrag te verminderen met een correctiebedrag. Het basisbedrag wordt bij aanvang voor de looptijd van het project vastgesteld, terwijl het correctiebedrag jaarlijks wordt bepaald. Evenals in de MEP-regeling wordt het subsidiebedrag bij de SDE dus bepaald op basis van de onrendabele top (i.e. het verschil tussen de kosten en de opbrengsten). Een belangrijk verschil tussen beide regelingen is dat bij de MEP de vooraf verwachte onrendabele top als subsidiebasis geldt, terwijl bij de SDE de subsidiebasis bestaat uit de achteraf gerealiseerde onrendabele top.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft ECN en KEMA gevraagd om binnen gestelde randvoorwaarden te komen tot een advies met betrekking tot een aantal specifieke categorieën. Berekening van basisbedragen voor wind op zee en het meestoken van biomassa in centrales valt niet binnen de opdracht. Dit rapport gaat niet in op een onderbouwing van de jaarlijkse correctiebedragen, of de hoogte van de jaarlijks beschikbaar te stellen budgetten per categorie. Het rapport betreft een concept advies. Na de consultatierond met marktpartijen zal het conceptadvies omgezet worden naar een eindadvies.

Voor meer informatie kunt u terecht op de SDE-pagina, waar onder meer de gebruikte spreadsheets staan.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.