Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Effectiviteit van emissiereducerende maatregelen rondom veehouderijbedrijven
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 8-11-2007
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--07-089 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
19 Download PDF  (705kB)

Samenvatting:
In deze rapportage is de kosteneffectiviteit in kaart gebracht van maatregelen, die als doel hebben de fijnstofemissies vanuit de landbouw te reduceren. Deze maatregelen hebben allen voordelen en nadelen. In deze rapportage is vooral gezocht naar maatregelen om fijn stof te reduceren. De andere milieuproblemen in de landbouw als ammoniak en geur zouden hiermee gecom-bineerd kunnen worden. Uit de analyse is gebleken dat alle voermaatregelen kostbaar zijn en de reductie niet erg groot, waardoor minder kosteneffectief. Olie vernevelen en een elektrostatisch filter lijken effectieve en niet te kostbare maatregelen, waarbij ook in de stal de luchtkwaliteit wordt verbeterd. Deze technieken zouden gecombineerd kunnen worden met de luchtwassers of gecombineerde wassers om meerdere luchtverontreinigingscomponenten te reduceren. Vegetatie aanplanten rondom boerderijen is een optie die erg landschapsvriendelijk is. Het netto-effect van de windsingels rondom boerderijen is nog onduidelijk en lijkt lokaal juist tot hogere concentraties te lei-den in plaats van lagere concentraties wanneer dichtbij de bron wordt gekeken. Combinaties van maatregelen zouden gezocht kunnen worden in het percentage wat gereduceerd moet worden per bedrijf. Zo kunnen gecombineerde luchtwassers ingezet worden bij de bedrijven die zorgen voor zeer grote overschrijdingen van de concentraties en, wanneer dit niet voldoende reductie oplevert, zou in de stal met olie gesproeid kunnen worden als extra maatre-gel. De bedrijven met minder grote overschrijdingen kunnen misschien alleen met olie sproeien volstaan. Veel technieken zijn nog in de onderzoeksfase, waardoor vooral nog met schattingen gewerkt kan worden. Het is duidelijk dat er nog veel onderzocht en gemeten moet worden om de schattingen voor emissiereductiepercentages en kosten hiervan te bevestigen. Daarnaast moet duidelijk worden in hoeverre bepaalde maatregelen praktisch haalbaar zijn, bijvoorbeeld door onderhoud wat nodig is voor systemen of extra arbeid die verricht zal moeten worden. Ook dierenwelzijn is van belang, nadelige gevolgen voor de gezondheid van de dieren zal uitgesloten moeten zijn.


Terug naar overzicht.