Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Update NOx-emissies en reductieopties van kleine bronnen in het SE- en GE-scenario
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 10-5-2007
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--07-027 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
26 Download PDF  (257kB)

Samenvatting:
Het Milieu- en NatuurPlanbureau (MNP) is door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) gevraagd om zogenaamde generieke concentratiekaarten te maken voor de luchtkwaliteit in Nederland. Hiervoor zijn o.a. NOx- en SO2-emissies voor de zichtjaren 2010, 2015 en 2020 nodig. Voor het Global Economy (GE) scenario uit de Referentieramingen Energie en Emissies 2005-2020, waren hiervoor al cijfers beschikbaar. Dit rapport bevat detailinformatie die het MNP nodig heeft voor generieke concentratiekaarten voor het Strong Europe (SE) en het Global Economy scenario, op basis van de studie Welzijn en Leefomgeving (WLO). De WLO SE- en GE-scenario’s wijken op een aantal punten af van de gehanteerde scenario’s uit de Referentieramingen. Dit levert een iets ander emissiebeeld op. Daarnaast zijn er in dit rapport nog een aantal nieuwe ontwikkelingen opgenomen, die nog niet in de WLO-scenario’s verwerkt zijn. Het gaat hierbij om een grote groei van het gebruik van gasmotoren in de glastuinbouw (oplopend naar 1000 MWe meer dan voorzien), een verwachte toename van het gebruik van bio-olie in stationaire dieselmotoren en een verwachte toename van (co-)vergisting van mest. Ook is er wellicht een meevaller bij CV-ketels in huishoudens. De NOx-emissies kunnen door deze recente ontwikkelingen in 2010 2 tot 3 kton hoger uitvallen. Ten slotte zijn de kosten en effecten van een aantal mogelijke emissiereductie opties aangepast, om ze bruikbaar te maken voor beide WLO-scenario’s. Dit rapport heeft een vrij technisch karakter en is primair bedoeld voor lezers die al gedetailleerd van de problematiek op de hoogte zijn. Voor bredere informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar de rapporten die bij de referenties worden genoemd.


Terug naar overzicht.