ECN publicatie:
Titel:
Onzekerheden in de Referentieramingen. Achtergrondrapport bij het rapport 'Referentieramingen energie en emissies 2005-2020'
 
Auteur(s):
Seebregts, A.J.; Gijsen, A.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-9-2005
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-RX--05-112 Boek(hoofdstuk)
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
92 Download PDF  (387kB)

Gepubliceerd in:.

Samenvatting:
Dit achtergrondrapport beschrijft de onzekerheidsanalyse die is uitvoerd in het kader van het projekt 'Referentieramingen Energie, Klimaat en Verzurende emissies'. Onder de gehanteerde aannames is met een onzekerheidsanalyse berekend dat de nationale doelstellingen voor 2010 voor de broeikasgassen, ammoniak en niet-methaan VOS waarschijnlijk gehaald gaan worden, maar dat het onwaarschijnlijk is dat de doelstellingen van zwaveldioxide en stikstofoxiden worden gehaald. In deze studie worden bronnen van onzekerheid in de invoerdata van de referentieramingen onderscheiden, welke met behulp van de MNP 'Leidraad voor omgaan met onzekerheden' en 'expert judgement' zijn gekwantificeerd. Met een statistische Monte Carlo analyse zijn vervolgens marges en kansverdelingen berekend voor de belangrijkste uitkomsten van de referentieramingen. De aldus verkregen informatie is gebruikt om verantwoorde uitspraken te kunnen doen over de waarschijnlijkheid dat beleidsdoelen worden gehaald. Verder is ook het gebruik van de MNP 'Leidraad voor omgaan met onzekerheden' tegen het licht gehouden.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.