Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Kress, A. 
Schönecker, A.; Eikelboom, D.W.K.; Manshanden, P.; Goris, M.J.A.A.; Wyers, G.P.; Roberts, S.; Bruton, T.M.; Jooss, W.; Faika, K.; Kress, A.; Fath, P.; Ferrazza, F.; Kerschaver, E. van; Szulufcik, J.; Leistiko, O.; Jorgensen, A.; Glunz, S.; Dicker, J.; Kray, D.; Sölter, J.; Schäfer, S.;
Advanced Crystalline Silicon Solar Cell Designs : ACE-Designs publishable report
ECN-C--01-115 EN november 2001; 26 pag.
 
Schönecker, A.; Weeber, A.W.; Sinke, W.C.; Zechner, C.; Kress, A.; Fath, P.;
Attacking limiting factors in 10.10 cm2 multicrystalline silicon, emitter wrap-through solar cell design and processing
ECN-RX--98-032 EN 1998; 6 pag.
Gepubliceerd in: Paper, presented at the 2nd World conference and exhibition on photovoltaic solar energy conversion, Vienna, Austria, 06-10 July (), , Ed., p.-.