Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
The impact of aerosols on regional climate
 
Auteur(s):
Weijers, E.P.; Brink, H.M. ten; Boers, R.; Timmermans, R.; Schaap, M.; Meijgaard, E. van
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Environment & Energy Engineering 19-3-2012
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--12-007 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
23  Niet beschikbaar.

Samenvatting:
Aërosolen zijn de grootste onbekende factor in de stralingsforcering van de aarde. Het meest belangrijke effect lijkt het Aërosol Indirect Effect (AIE) dat op verschillende wijzen de vorming en dynamica van wolken beïnvloedt. Wolken ontstaan door condensatie van waterdamp op aërosolen. Het aantal antropogene aërosoldeeltjes is in onze regio veel hoger dan het aantal natuurlijke deeltjes. Daardoor worden meer wolkendruppels gevormd, die meer zonlicht reflecteren en extra koelend werken. Dit is in het kort het zgn. eerste AIE. In het project is een aërosol-wolkenmodule ontwikkeld voor het regionale klimaatmodel RACMO om de respons van het (regionale) klimaat op het eerste AIE te berekenen. De antropogene aërosolen die voor de wolkenvorming van belang zijn ontstaan in de atmosfeer. De aerosol concentraties (sulfaat, nitraat) werden met een separaat chemisch model (LOTOS-EUROS) berekend. Het aantal wolkendruppels werd afgeleid uit deze concentraties d.m.v. bestaande parameterisaties voor de aërosol-wolken interactie. Het blijkt dat verschillende parameterisaties een onderling verschil geven dat even groot is als het regionale AIE zelf, hetgeen de onzekerheid in deze schattingen onderstreept. In Nederland en omgeving is ammoniumnitraat de belangrijkste component van aërosolen. Dit is een product van de emissies van de landbouw en het verkeer. In het project is experimenteel onderzoek verricht naar het belang van ammoniumnitraat voor de wolkenvorming. Dit gebeurde in een speciale grote wolkenkamer waarin metingen konden geschieden met de in dit project ontwikkelde (prototype) multipurpose aerosol meet-instrument, de MARGA-sizer. De lokale aërosolcomponent ammoniumnitraat blijkt over Nederland van even groot belang in het AIE als de sulfaataërosolen waarmee in IPCC berekeningen doorgaans rekening wordt gehouden.


Terug naar overzicht.