Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Climate change - Scientific assessment and policy analysis. Technological learning in the energy sector
 
Auteur(s):
Lako, P.; Junginger, M.; Lensink, S.M.; Sark, W.G.J.H.M. van; Weiss, M.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 24-4-2008
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--08-034 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
190 Download PDF  (3068kB)

Samenvatting:
Wetenschappelijke Assessment en Beleidsanalyse (WAB) Klimaatverandering Het programma Wetenschappelijke Assessment en Beleidsanalyse Klimaatverandering in opdracht van het ministerie van VROM heeft tot doel: • Het bijeenbrengen en evalueren van relevante wetenschappelijke informatie ten behoeve van beleidsontwikkeling en besluitvorming op het terrein van klimaatverandering; • Het analyseren van voornemens en besluiten in het kader van de internationale klimaatonderhandelingen op hun consequenties. De analyses en assessments beogen een gebalanceerde beoordeling te geven van de stand van de kennis ten behoeve van de onderbouwing van beleidsmatige keuzes. De activiteiten hebben een looptijd van enkele maanden tot maximaal ca. een jaar, afhankelijk van de complexiteit en de urgentie van de beleidsvraag. Per onderwerp wordt een assessment team samengesteld bestaande uit de beste Nederlandse en zonodig buitenlandse experts. Het gaat om incidenteel en additioneel gefinancierde werkzaamheden, te onderscheiden van de reguliere, structureel gefinancierde activiteiten van de deelnemers van het consortium op het gebied van klimaatonderzoek. Er dient steeds te worden uitgegaan van de actuele stand der wetenschap. Doelgroepen zijn de NMP-departementen, met VROM in een coördinerende rol, maar tevens maatschappelijke groeperingen die een belangrijke rol spelen bij de besluitvorming over en uitvoering van het klimaatbeleid. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering berust bij een consortium bestaande uit MNP, KNMI, CCB Wageningen-UR, ECN, Vrije Universiteit/CCVUA, UM/ICIS en UU/Copernicus Instituut. Het MNP is hoofdaannemer en fungeert als voorzitter van de Stuurgroep.


Terug naar overzicht.