Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Verplichting voor duurzame elektriciteit in Nederland. Verkenning van mogelijkheden en randvoorwaarden.
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 9-3-2007
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--06-038 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
36 Download PDF  (162kB)

Samenvatting:
Het Ministerie van Economische Zaken heeft ECN gevraagd advies te geven over de haalbaarheid van een succesvolle implementatie van een verplichtingssysteem voor hernieuwbare elektriciteit in Nederland. Dit advies is nadrukkelijk verkennend van aard. De auteurs concluderen dat een (hybride) verplichtingssysteem weliswaar goed kan passen bij de Nederlandse situatie, maar dat de aard van het systeem een bijzonder zorgvuldig ontwerp vereist, omdat bij een te snelle invoering de kans op succes beperkt is. Het antwoord op de vraag of Nederland klaar is voor een verplicht aandeel hernieuwbaar kan op dit moment niet eenduidig worden beantwoord. Het antwoord kan pas ‘ja’ luiden wanneer duidelijk is dat kan worden voldaan aan twee noodzakelijke voorwaarden voor het slagen van een verplichtingssysteem: Ten eerste moet er voldoende vertrouwen zijn in het lange termijn overheidsbeleid, zodat een gunstig investeringsklimaat kan ontstaan en daarnaast moet de markt voor verhandelbare certificaten voldoende liquide zijn om tot een efficiënte prijsvorming te ko-men. Mogelijk grote overwinsten bij een verplichtingssysteem kunnen worden beperkt door uit te gaan van een hybride verplichting/feed-in ontwerp, waarbij de verplichting aangevuld is met directe subsidies voor specifieke technologieën. Zorgvuldige voorbereiding is een vereiste, waardoor een eventuele overgang vóór 2009 of 2010 niet mogelijk lijkt. De overheid speelt een grote rol bij het scheppen van een goed investeringsklimaat. Bij de introductie van een verplichting moet de overheid in elk geval tot een politiek voldoende gedragen, ambitieuze langetermijndoelstelling komen. Voor minimaal vijftien tot twintig jaar vooruit moet de overheid zich committeren aan het handhaven van de verplichting die bij die doelstelling hoort. Naast een stabiel investeringsklimaat is het ook van belang dat er een voldoende transparante en liquide markt voor certificaten ontstaat. Of dit in Nederland mogelijk is, moet verder worden onderzocht. De overheid heeft maar beperkt mogelijkheden om een efficiënte werking van de markt te garanderen. Harmonisatie op EU-niveau is op korte termijn niet te verwachten. Hoewel het handel in certificaten tussen lidstaten mogelijk wederzijds voordeel kan bieden voor landen, zijn er politiek-economische beperkingen aan de mogelijkheden voor samenwerking. Het is aan te bevelen eerst in te zetten op een goed werkend verplichtingssysteem op nationaal niveau en vanuit die positie te overwegen of samenwerking met bijvoorbeeld Vlaanderen of Zweden aantrekkelijk is. Samenwerking met het Verenigd Koninkrijk ligt minder in de rede. Allereerst omdat hun systeem dit niet toelaat, maar ook omdat het ontwerp structureel anders is dan voor Nederland wenselijk geacht wordt.


Terug naar overzicht.