Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Van oude naar nieuwe energie voor een duurzame Parkstad. Identificatie van stakeholder perspectieven op verduurzaming van de energievoorziening in Heerlen
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 31-10-2006
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--06-020 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
69 Download PDF  (2383kB)

Samenvatting:
Dit onderzoek heeft tot doel het in kaart brengen van het maatschappelijk draagvlak voor de implementatie van duurzame energie in de gemeente Heerlen, Parkstad en provincie. Er is onderzocht wat de visies van verschillende relevante partijen in de regio Heerlen zijn met betrekking tot verschillende duurzame energieopties zoals wind, zon, biomassa, waterstof en warmte- en koude-opslag. Tijdens de interviews kwam ook efficiënter gebruik van fossiele brandstoffen aan bod zoals energiebesparing en aardgasmotoren. De nadruk in dit onderzoek ligt op drie sectoren, te weten verkeer en vervoer, bedrijventerreinen en de gebouwde omgeving. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van semi-gestructureerde interviews. In totaal zijn 15 personen geïnterviewd uit 11 verschillende organisaties die de voor Parkstad relevante sectoren vertegenwoordigen: verkeer en vervoer, gebouwde omgeving, industrie en bedrijventerreinen. De interviewresultaten zijn in een stakeholderworkshop teruggekoppeld aan de geïnterviewden. De analyse van de interviews en de discussie tijdens de workshop hebben als basis gediend voor het schetsen van twee mogelijke en vooral ook (vanuit de stakeholders) wenselijke visies voor de korte tot middellange termijn voor de implementatie van duurzame energieopties in de Parkstad. Deze twee visies kunnen dienen als basis voor een discussie binnen de gemeente Heerlen, de regio of zelfs provincie over het opstellen van een gemeentelijke en eventueel provinciale visie op de implementatie van duurzame energie in de gemeente Heerlen. In dit achtergrondrapport worden eerst algemene drivers voor verduurzaming, barrières en aangrijpingspunten voor beleid besproken. Vervolgens worden per sector de specifieke aangrijpingspunten en kansen, perspectieven op bronnen, dragers en technieken en barrières voor implementatie besproken. De beschrijving van de mogelijkheden is gebaseerd op de percepties en visies zoals deze in de interviews naar voren kwamen en vormt daarmee een weergave van de maatschappelijke haalbaarheid. Het gaat dus uitdrukkelijk niet om een technische of economische haalbaarheid van de verschillende opties. De verkeer- en vervoersector is minder uitgebreid uitgewerkt dan de anderen doordat de oude concessiehouder OV vervangen werd door een nieuwe partij, waardoor het interview met de oude concessiehouder niet langer bruikbaar was. Er was onvoldoende tijd om een interview met de nieuwe concessiehouder af te nemen. We adviseren om dit zeker nog te doen en de resultaten daarvan te integreren met de resultaten uit dit rapport.


Terug naar overzicht.