Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Klimaatneutrale elektriciteit en de MEP
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-4-2005
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--05-033 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
22 Download PDF  (458kB)

Samenvatting:
Het rapport ?Klimaatneutrale elektriciteit en de MEP? verkent de mogelijkhedenom klimaatneu-trale elektriciteit te subsidiëren via de onrendabele topsubsidie van de Wet Milieukwaliteit Elek-triciteitsproductie. Klimaatneutrale fossiele elektriciteit is elektriciteit opgewekt uit fossiele brandstoffen waarbij het vrijkomende CO2 wordt afgevangen en voorgoed opgeborgen in een geologisch reservoir. CO2-afvang en -opslag wordt door klimaatbeleidsmakers als een veelbelo-vende technologie gezien, maar wordt nog niet breed ingezet. Er is wereldwijd momenteel een zestal demonstratieprojecten actief, waarbij overigens geen gebruik wordt gemaakt van CO2 uit een elektriciteitscentrale. Overwegingen bij het al dan niet opnemen van elektriciteit met CO2-afvang en -opslag in de MEP-regeling zijn onder meer de relatieve onvolwassenheid van de technologie, de daarmee samenhangende onzekerheid in de onrendabele top, de wettelijke kaders rondom lange termijn opslag in de ondergrond, en de publieke acceptatie. Daarnaast ligt stevige interactie met beleids-instrumenten specifiek gericht op CO2-emissiereductie, zoals het EU-emissiehandelsysteem, voor de hand. Indien wordt besloten elektriciteitsopwekking met CO2-afvang en -opslag te sti-muleren via de MEP dan is het van belang rekening te houden met de kostenverschillen tussen de opties. Bij opslag, maar vooral bij afvang van CO2 ten behoeve van klimaatneutrale elektriciteit, be-staan grote verschillen in technologietoepassing, en ook in kosten. Dit leidt tot verschillen in de onrendabele top. Ook de transportafstand is van belang. Het lijkt daarom gerechtvaardigd om niet alle klimaatneutrale fossiele elektriciteit over één kam te scheren, maar de tarieven te diffe-rentiëren naar grootte van de centrale en afvangtechnologie. Omgeven met de nodige onzekerheden, komt de onrendabele top voor conventionele of nieuwe centrales met pre- en post-combustion afvang volgens deze verkenning uit op 1,8 tot 4,7 ?ct per kWh. Hierbij moet worden aangemerkt dat het bij de omvang van de centrales die binnen deze bandbreedte vallen gaat om meerdere megatonnen CO2 per jaar; hoeveelheden zonder precedent in de CO2-opslag wereld. Ook moet er dan een geologisch reservoir beschikbaar zijn dat een forse hoeveelheid CO2 kan bevatten. Dit zou tot hogere transportkosten kunnen leiden. Voor het specifieke oxyfuel combustion project ligt de onrendabele top een stuk hoger: tussen de 7,2 en 8,9 ?ct per kWh, afhankelijk van de elektrische efficiëntie (die nog onzeker is) en de variatie van de investeringskosten. Als oxyfuel een vergelijkbare omvang zou hebben als post- en pre-combustion dan zal er zeker een lagere onrendabele top uit de berekeningen komen.


Terug naar overzicht.