Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Eddy covariance observations of methane and nitrous oxide emissions: Towards more accurate estimates from ecosystems
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 27-9-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-B--10-013 Boek(hoofdstuk)
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
205 Download PDF  (3592kB)

Gepubliceerd in:.

Samenvatting:
Door het menselijk handelen zijn de atmosferische broeikasgasconcentraties significant toegenomen sinds de industriële revolutie. Deze toename veroorzaakt een versterkte opwarming van de aarde. Indien er maatregelen worden genomen om deze concentraties en de daarmee samenhangende temperatuurtoename te verminderen, kan een deel van deze maatregelen gerelateerd worden aan onze ecosystemen. De reden hiervoor is dat 30% van de toegenomen emissies wordt veroorzaakt door de veranderingen in landgebruik en landbouwactiviteiten. Voor het nemen van effectieve maatregelen, is kennis vereist van de broeikasgasemissies van deze ecosystemen en hoe deze emissies worden beïnvloed door het management en de meteorologische condities. Er zijn daarom nauwkeurige emissiewaarden nodig van carbondioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) om de volledige broeikasgasbalans te bepalen.


Terug naar overzicht.