Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Handboek Gaswarmtepompen; Efficiënt verwarmen en koelen met aardgas
 
Auteur(s):
Bakker, E.J.; Garde, J. van de; Jansen, K.; Traversari, R.; Wagener, P.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Efficiency & Infrastructure 9-7-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-B--10-009 Boek(hoofdstuk)
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
170  Niet beschikbaar.

Gepubliceerd in:.

Samenvatting:
GasTerra is van mening dat aardgas wereldwijd nog tot diep in deze eeuw een hoofdrol zal spelen in de energievoorziening. Deze mening is gebaseerd op feiten en prognoses. Het is een feit dat de fossiele brandstoffen momenteel voor 90% of meer in de primaire energiebehoefte voorzien. Het is ook een feit dat van deze fossiele brandstoffen aardgas relatief de beste eigenschappen heeft, met de minste belasting voor het milieu.

De gasvoorraden strekken tot ver in deze eeuw. In het transitietijdperk naar duurzamere vormen van energie winnen de hernieuwbare bronnen aan betekenis. Prognoses op basis van de huidige kennis van zaken wijzen uit dat duurzame bronnen halverwege deze eeuw een significante bijdrage aan de totale energievoorziening zullen leveren. Toch is het duidelijk dat aardgas in deze eeuwhelft samen met kolen en olie, zelfs als het verduurzamingsproces versnelt, een belangrijke energiebron zal zijn.

Dit legt een dubbele verantwoordelijkheid op onze schouders. We moeten het aandeel van aardgas minstens op het huidige hoge peil houden. Tegelijkertijd zullen we de transitieperiode naar een echt duurzame energie-economie moeten zien te verkorten. GasTerra kijkt als expert op aardgasgebied naar aardgasgerelateerde transitiemogelijkheden: wat kan zuiniger, schoner en doelmatiger? De onderneming acht het bovendien haar plicht kennis op dit terrein te delen en het maatschappelijk debat te bevorderen. Ontwikkelingen op energiegebied raken immers iedereen. De informatiebehoefte blijkt groot. Daarom publiceert GasTerra een reeks boeken die in deze behoefte voorzien.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.