Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Verkenning duurzame energieproductie landbouwbedrijven
 
Auteur(s):
Terbijhe, A.; Reeuwijk, P. van; Voort, M. van der; Veltman, R.; Londo, H.M.; Mozaffarian, M.; Luxembourg, S.L.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-4-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-B--10-004 Boek(hoofdstuk)
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
89  Niet beschikbaar.

Gepubliceerd in:.

Samenvatting:
In het convenant ‘Schone en zuinige agrosectoren’ is aangegeven dat 20% van de energie in 2020 duurzaam opgewekt moet worden. Een deel daarvan zal op agrarische bedrijven worden geproduceerd. Doel van dit project is inzicht geven in de perspectieven voor duurzame energie op agrarische bedrijven, ter ondersteuning van het convenant. Hierbij is de glastuinbouw buiten beschouwing gelaten; de focus is op de melkveehouderij, de open teelten en de intensieve veehouderij. De belangrijkste vragen waarop is ingegaan zijn: * Welke technieken voor duurzame energie zijn kansrijk op het agrarisch bedrijf? * Welke specifieke kansen heeft de sector om kosten te reduceren? * Welke beleidsinstrumenten zijn mogelijk om deze kostenreducties te stimuleren?

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.