ECN publicatie:
Titel:
Sectorstudie kunstmestindustrie [NDS 94-003]
 
Auteur(s):
Boot, H.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-10-1994
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN---94-003 Boek(hoofdstuk)
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
56 Download PDF  (429kB)

Gepubliceerd in:.

Samenvatting:
Omdat er bij de ammoniakproductie, de grootste verbruikspost binnende sector kunstmestindustrie, sprake is van een verregaand geïntegreerd proces, waarbij warmte/kracht-installaties sterk verweven zijn opgenomen in de installatie, bleek het onmogelijk om de W/K-installaties apart als installatie te kwantificeren. De ammoniakproduktieplant is derhalve behandeld als zijnde één installatie. Het specifiek verbruik van de ammoniakproductie ligt momenteel op 33,5 GJ/ton ammoniak. De verdeling van dit verbruik over de verschillende installatie componenten is sterk afhankelijk van het type proces (licentie). Vooralsnog worden in de nabije toekomst geen grote veranderingen in het specifieke verbruik van de Nederlandse installaties verwacht. Veranderingen in het energiegebruik van de sector zullen met name plaatsvinden ten gevolge van veranderingen in de productievolumina.

Bij de vaststelling van het energiegebruik is intensief gebruik gemaakt van CBS-publicaties, de rapportages 'Energiekentallen' in het kader van het Nationaal Onderzoekprogramma Hergebruik Afvalstoffen (NOH), en de database van de landelijke emissieregistratie (ER). Deze bronnen bleken bijzonder bruikbaar bij het vaststellen van kwantitatieve gegevens met betrekking tot het energieverbruik. De gegevens uit de emissieregistratie worden periodiek geactualiseerd, daardoor zijn deze gegevens goed bruikbaar voor monitoring van het specifieke verbruik van de ammoniakproductie.

Opties voor monitoring
Aangezien de sector zelf geen energiegegevens verstrekt over specifieke verbruiken zal voor een monitoring gebruik gemaakt moeten worden van een andere bron, waarbij de emissieregistratie erg belangrijk kan worden. In principe wordt de monitoring van de ammoniakinstallaties echter jaarlijks uitgevoerd (jaarlijkse registraties van grote emittenten), waardoor het langs deze weg mogelijk moet zijn de specifieke verbruiken daadwerkelijk te monitoren. In de verstrekte gegevens van de ER zitten echter nog enkele benaderingen m.n. ten aanzien van de gehanteerde voor de diverse brandstofsoorten. Omdat dergelijke detailgegevens zeer bedrijfsspecifiek zijn, zal voor meer informatie de medewerking van de betreffende bedrijven, die overigens wel anoniem dienen te blijven, noodzakelijk zijn.

Een andere bron met zeer relevante gegevens is van de EFMA (European Fertilizer Manufacturers Association). De betreffende publicatie was echter eenmalig, maar wel is hiermee duidelijk dat er binnen deze overkoepelende organisaties erg veel relevante informatie beschikbaar is. Bijkomend voordeel is dat door het landelijke aggregatieniveau dergelijke energiecijfers geen problemen opleveren voor de individuele bedrijven. Het lijkt nuttig om regelmatig contact te onderhouden met de VKP en EFMA om te polsen of er wellicht recente geaggregeerde energieverbruiksgegevens beschikbaar zijn.


Terug naar overzicht.