Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Zeker weten!? Aanzet tot het bewuster omgaan met onzekerheden in beleidsrelevante studies van ECN
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-12-2003
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-I--03-004 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
73 Download PDF  (885kB)

Samenvatting:
Hoe zeker zijn de cijfers in onze studies? Wat is de relatie tussen(meetbare) gegevens en de modellen waarin deze gegevens worden gebruikt? Hoe kijken opdrachtgevers, bijvoorbeeld be-leidsmakers, tegen onzekerheden aan, en hoe kunnen wij op een heldere wijze over onzekerhe-den communiceren? Hoe kunnen we werken aan een betere beleidsondersteuning door explicie-ter te zijn over de rol van onzekerheden? Dit zijn slechts enkele vragen die binnen het ECN bre-de project ?Omgaan met onzekerheden in beleidsonderbouwende studies? zijn gesteld. Als ge-volg van het project is het bewustzijn van het belang om goed met onzekerheden in dergelijke studies om te gaan, toegenomen bij de ECN-onderzoekers. Via interne colloquia, workshops en een speciale Intranetsite, is er in 2000 uitgebreid gediscussieerd over dit onderwerp. Het uiteindelijke resultaat is een, inmiddels derde versie van de generieke richtlijn ?Omgaan met onzekerheden in beleidsrelevante studies?, bedoeld voor de ECN-praktijk. De richtlijn is gene-riek van karakter en biedt een raamwerk waarbinnen systematisch en in detail, en voor specifie-ke studies en modellen, verdere keuzen kunnen worden gemaakt. Verdere toepassing en verdere ontwikkeling van de richtlijn zijn noodzakelijke stappen om echt te gaan werken aan verbetering van de kwaliteit, zowel procesmatig (in termen van systematiek, procedures) als inhoudelijk en tot uitdrukking komend in de eindrapportages van de ECN-studies. Dit eindrapport beschrijft kort de achtergronden van het project, de huidige ECN-praktijk, de richtlijn en de eerste ervaringen daarmee. Ten slotte geeft het rapport aanbevelingen om in de toekomst verder te werken aan de verbetering van de kwaliteit van beleidsstudies uitgevoerd door ECN. Dit is mogelijk door onzekerheden expliciet, integraal en vanaf de aanvang van een studie te beschouwen, op de agenda te houden en, afhankelijk van de aard van de studie en van de doelgroep of opdrachtgever, in de eindrapportage speciaal aandacht te geven aan wat men over onzekerheden communiceert. Het verbeterproces dat door het project is opgestart in 2000, is een continu proces. Enkele in-middels gestarte ECN-brede initiatieven en de specifieke belangstelling bij ECN Beleidsstudies moeten ervoor zorgen dat dit een doorlopend en uitwaaierend proces is. Begin 2001 zijn daar-voor de volgende aanbevelingen gedaan: 1. Generieke richtlijn gebruiken bij elke nieuwe, beleidsrelevante studie. 2. Ruimte voor innovatieve methoden houden. 3. Blijvend een ECN-Intranetsite onderhouden als middel om kennis en ervaring binnen ECN te verspreiden. 4. Een adviseur onzekerheden gebruiken, en niet alleen de eerste keer. 5. Interne gebruikersgroep Monte Carlo/@Risk oprichten. 6. Contacten blijven onderhouden met andere Nederlandse instituten. Samengevat kan worden gesteld dat er nog veel onderzoeksvragen liggen en veel stappen zijn te doen. De eerste stappen van ECN op weg naar het bewust en systematisch omgaan met onzekerheden zijn in dit rapport beschreven. Het gebruik van de richtlijn en het vervolg geven aan de aanbevelingen aan het eind van dit rapport, zijn de volgende stappen op weg naar onzekerheidsmanagement.


Terug naar overzicht.