Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Allocatieomvang voor CAP. Update versie augustus 2006
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 10-8-2006
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--06-010 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
18 Download PDF  (237kB)

Samenvatting:
De afdeling Beleidsstudies van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) maakt in samenwerking met het Centraal Planbureau (CPB) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) regelmatig scenario’s voor de toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse energievoorziening en de daardoor veroorzaakte emissies. In het kader van de Referentieramingen energie en emissies 2005-2020 zijn een tweetal CPB-scenario’s nader uitgewerkt, te weten het SE (Strong Europe) en GE (Global Economy) scenario (ECN & MNP, 2005). Ten behoeve van het Tweede Nationale allocatieplan heeft ECN op verzoek van SenterNovem en het ministerie van Economische Zaken onder andere onderzocht wat de allocatieomvang zou kunnen zijn en hoe die kan worden opgebouwd. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de streefwaarde van de sector industrie en energie niet overschreden wordt. Voor zover groeiverwachtingen hierbij een rol spelen zijn die overgenomen uit het GE-scenario. De eerste versie van dit rapport ten behoeve van de inspraakversie van het Toewijzingsplan broeikasgasemissierechten 2008-2012 is van 23 mei 2006 (EZ/VROM, 2006). In de nu voorliggende update is het effect van de wijzigingen in dit plan op het allocatieniveau bepaald die, mede naar aanleiding van nieuwe informatie van de EU, nadien zijn doorgevoerd. Het gaat hierbij om de nadere definitie van verbrandingsemissies en het anders omgaan met de 20 MWth grens.


Terug naar overzicht.