ECN publicatie:
Titel:
Monitor Schoon en Zuinig. Actuele stand van zaken - 2008
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 29-4-2009
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--09-030 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
89 Download PDF  (774kB)

Samenvatting:
Wat nu het effect is op nationaal niveau van het met het werkprogramma ‘Schoon en Zuinig ingezette beleid is nog niet goed te bepalen. Wel is duidelijk dat er op een aantal terreinen uit het werkprogramma al substantiële voortgang is geboekt. Zo is het aandeel duurzame elektriciteit en biobrandstoffen toegenomen, en zijn de emissies van lachgas uit de salpeterzuurindustrie gereduceerd. Dat blijkt uit de monitoring van ECN, PBL, SenterNovem en Ordina, met de eerste monitoring resultaten van het beleid dat met ‘Schoon en Zuinig’ is ingezet.

Het kabinet heeft ambitieuze doelen gesteld voor energie en klimaat voor 2020: 30% reductie van broeikasgassen ten opzichte van 1990, een aandeel van 20% hernieuwbare energie en jaarlijks 2% energiebesparing. In september 2007 is het werkprogramma ‘Schoon en Zuinig’ gepubliceerd, waarin het beleid uiteen wordt gezet waarmee deze doelen bereikt moeten worden. De minister heeft in een brief in oktober 2008 aan de Tweede Kamer toegezegd met een monitoringsysteem te komen waarmee de voortgang van het werkprogramma inzichtelijk kan worden gemaakt. In deze monitor zal jaarlijks worden gerapporteerd over de voortgang op drie niveaus:

  • Nationaal: broeikasgasemissies, energiebesparing en duurzame energie.
  • Sectoraal: de waargenomen effecten en resultaten van beleid, bijvoorbeeld aantallen geïsoleerde huizen.
  • Afzonderlijke beleidsactiviteiten uit het werkprogramma Schoon en Zuinig

In het rapport wordt de opzet van het monitoringssysteem beschreven. Ook worden de tot nu toe beschikbare monitoringsresultaten voor 2008 gepresenteerd. Ieder najaar zullen de meest actuele cijfers worden toegevoegd. Met aanvullende analyses zal het effect op nationaal niveau van het met Schoon en Zuinig ingezette beleid worden bepaald, maar dat was in deze eerste rapportage nog niet mogelijk.


Terug naar overzicht.