Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Actualisatie optiedocument 2010. RR2010-SV en NREAP
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 16-9-2011
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--11-023 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
46 Download PDF  (702kB)

Samenvatting:
Volgend op de in 2010 gepubliceerde ReferentieRaming, zijn de beschrijvingen van technische maatregelen die kunnen bijdragen tot emissiereductie (opties) geactualiseerd. Het betrof een actualisatie van het Optiedocument naar potentieel, kosten en effecten. In het bijzonder zijn de elektriciteits- en transportopties herzien, en de effecten naar luchtverontreinigende stoffen (NEC-stoffen). Een nieuwe potentieelverkenning is berekend met deze geactualiseerde informatie, deze leidt tot een maximaal haalbare emissiereductie van 88 Mton CO2-eq. bovenop het achtergrondscenario met vastgesteld beleid (RR2010-SV). Het betreft een reductie door enkel binnenlandse maatregelen. Het zwaartepunt van deze studie ligt echter op het bepalen van de NEC-effecten van het Nederlandse Actieplan Hernieuwbare Energie (NREAP) zoals ingediend bij de Europese Commissie in 2010. Dit actieplan beschrijft hoe Nederland de Europese doelstelling van 14% hernieuwbare energie op eindverbruikbasis denkt te halen door inzet van biobrandstoffen en hernieuwbare elektriciteit en warmte. De studie toont aan dat er inderdaad positieve effecten zijn voor de meeste luchtverontreinigende stoffen, en hoe groot deze zijn. Een kostenoptimale variant van dit actieplan, met vermeden fossiele energie als basis, toont aan dat hetzelfde doel kan bereikt worden met een grotere inzet van hernieuwbare warmte-opties.


Terug naar overzicht.