Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Kan het beter? Review van de taakgroep ENINA van de Emissieregistratie
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 18-12-2008
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--08-047 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
29 Download PDF  (352kB)

Samenvatting:
Dit rapport beschrijft de bevindingen van de review van de taakgroep ENINA van de Emissie-Registratie (ER). Deze review had tot doel om na te gaan of het proces van ENINA verbeterd vereenvoudigd of verbeterd kon worden. Tevens werd van twee werkvelden een sample check uitgevoerd waarbij werd gekeken of de berekende broeikasgasemissies konden worden nagerekend.

Tijdens de analyse van het werkproces van de taakgroep ENINA zijn niet direct punten naar voren gekomen die kunnen leiden tot een procesvereenvoudiging. Het hele werkproces is een complex systeem, maar het functioneert naar behoren.

Door zowel de nationale als Europese vraagstelling wordt in juli een t-1 berekening gedaan, gebaseerd op voorlopige gegevens. In april van het volgend jaar worden de t-2 emissies vastgesteld op basis van de definitieve gegevens.

Als tegemoetkoming aan de commentaren van de UNFCCC-review worden voor broeikasgassen, naast de bedrijfsemissies uit de elektronisch Milieu Jaarverslagen (eMJV’s), zowel bijgeschatte als totale emissies berekend.

De aangeleverde gegevens uit de eMJV’s zijn helaas van die aard, ondanks dat ze reeds door het bevoegd gezag zijn goedgekeurd, dat een extra controle noodzakelijk blijkt.

Wat wel verbeterd zou kunnen worden is de interne en externe communicatie. De externe com-municatie betreft zowel de documentatie van de wijze waarop emissies berekend worden, als ook hoe de documentatie wordt gepresenteerd. Zeker dit laatste punt is op een relatief eenvoudige manier te verbeteren.

De conclusie van de twee sample checks is dat de resultaten van de emissieberekeningen goed na te rekenen zijn, maar dat in de documentatie nogal wat hiaten zitten. Tijdens de sample check van de AVI’s kwam naar voren dat de kentallen in de genoemde referenties afwijken van de ge-bruikte kentallen. De oorzaak hiervan was dat de kentallen in de referenties achterhaald waren of dat in de referenties de verkeerde kentallen stonden. Bij de sample check van de emissiebepaling van de restgassen kwam naar voren dat er in het geheel nog geen documentatie hierover te vinden was. Dit is ondertussen verbeterd.

De huidige versie van dit rapport wijkt op een aantal punten af van de oorspronkelijke versie van november 2008. Dit betreft in het bijzonder Hoofdstuk 3.2 en Bijlage A.3.


Terug naar overzicht.