Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Technisch-economische parameters van duurzame elektriciteitsopties in 2008
 
Auteur(s):
Tilburg, X. van; Cleijne, J.W.; Pfeiffer, E.A.; Lensink, S.M.; Mozaffarian, M.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 13-11-2007
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--07-069 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
42 Download PDF  (246kB)

Samenvatting:
Het Ministerie van Economische Zaken heeft ECN en KEMA gevraagd advies te geven over de hoogte van de kosten voor de opwekking van duurzame elektriciteit, voor projecten die gericht zijn op realisatie in 2008 en 2009.
In de SDE-regeling wordt per categorie een basisbedrag vastgesteld op basis van de gemiddelde productiekosten. Het subsidiebedrag dat een producent per kWh ontvangt varieert jaarlijks door het basisbedrag te verminderen met een correctiebedrag. Dit jaarlijks te bepalen correctiebedrag wordt gebaseerd op opbrengsten per eenheid productie. Evenals in de samen MEP-regeling wordt het subsidiebedrag bij de SDE dus bepaald op basis van de onrendabele top (i.e. het verschil tussen de kosten en de opbrengsten). Het grote verschil tussen beide regelingen is dat bij de MEP de vooraf verwachte onrendabele top als subsidiebasis geldt, terwijl bij de SDE de subsidiebasis bestaat uit de achteraf gerealiseerde onrendabele top. Voor meestoken van biomassa in centrales wordt nog steeds gewerkt met een inschatting van de onrendabele top vooraf, zij het voor beperkte subsidieduur. Het basisbedrag voor meestoken van biomassa in centrales is gebaseerd op vermeden inzet van primaire energie (i.e. gas of kolen) en hoeft daarom voor het bepalen van het subsidiebedrag niet te worden gecorrigeerd voor elektriciteitsopbrengsten.
In dit rapport wordt een advies gegeven over het te hanteren basisbedrag per categorie. Het rapport gaat niet in op de hoogte en opbouw van de jaarlijkse correctiebedragen, of de hoogte van de jaarlijks beschikbaar te stellen budgetten per categorie.

Dit is een tweede, aangepaste, versie van het conceptadvies, waarbij zon-PV nu wel is meegenomen. In het rapport zijn verder geen tekstuele wijzigingen aangebracht. De oude versie van het rapport is te downloaden door middel van de hyperlink onder het kopje 'Meer informatie'.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.